من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
5 اسفند 1384
به آسانی میشه .......... ولی به سختی میشه

 

 

 

به آسانی میشه در دفترچه تلفن کسی جایی پیدا کرد
ولی به سختی میشه در قلب او جایی پیدا کرد


به راحتی میشه در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد
ولی به سختی میشه اشتباهات خود را پیدا کرد

 

به راحتی میشه بدون فکر کردن حرف زد
ولی به سختی میشه زبان را کنترل کرد


به راحتی میشه کسی را که دوستش داریم از خود برنجانیم

کنیم ولی به سختی میشه این رنجش را جبران

 
به راحتی میشه کسی را بخشید

تقاضای بخشش کرد ولی به سختی میشه از کسی


به راحتی میشه قانون را تصویب کرد
ولی به سختی میشه به آنها عمل کرد


به راحتی میشه به رویاها فکر کرد

سختی میشه برای بدست آوردن یک رویا جنگید ولی به

 
به راحتی میشه هر روز از زندگی لذت برد

سختی میشه به زندگی ارزش واقعی داد ولی به

 
به راحتی میشه به کسی قول داد
ولی به سختی میشه به آن قول عمل کرد


به راحتی میشه دوست داشتن را بر زبان آورد

ولی به سختی میشه آنرا نشان داد

 

به راحتی میشه اشتباه کرد
سختی میشه از آن اشتباه درس گرفت ولی به


به راحتی میشه یک دوستی را با حرف حفظ کرد

ولی به سختی میشه به آن معنا بخشید

 


و در آخر :
به راحتی میشه این متن را خواند

ولی به سختی میشه به آن عمل کرد