من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
19 تیر 1389
عید مبعث مبارک


ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد