من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
18 فروردین 1389
دلش شکسته بودیک نفر دلش شکسته بود


توی ایستگاه استجابت دعا


منتظر نشسته بود


منتتظر،ولی دعای او


دیر کرده بود . او خبر نداشت


که دعای کوچکش توی چهار راه آسمان


پشت یک چراغ قرمز شلوغ گیر کرده بود