من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
8 بهمن 1388
مقصر دل دیوانه ماست

وحشت از عشق که نه ،  ترس ما فاصله هاست .

وحشت از غصه که نه ،    ترس ما خاتمه ها ست .

ترس بیهوده نداریم ،صحبت از خاطره هاست .

صحبت از گشتن نا خواسته ی عاطفه هاست . 

کوله باریست پر از هیچ که بر شانه ماست

                                                        گله از دست کسی نیست،

                                                                                            مقصر دل دیوانه ماست.