من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
29 تیر 1388
عید مبعث مبارک

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد