من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
5 اسفند 1387
روز مهندس

 

یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت

 

روز مهندس مبارک